Aviso legal

1. OBXECTO

O presente aviso legal regula o uso e utilización do sitio web www.aureatelecom.com, do que é titular ÁUREA ENERXIA E TELECOMUNICACIÓNS S.L. (en diante, O PROPIETARIO DA WEB).

A navegación polo sitio web do PROPIETARIO DA WEB atribúelle a condición de USUARIO do mesmo e conleva a súa aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das condicións publicadas neste aviso legal, advertindo de que ditas condicións poderán ser modificadas sen notificación previa por parte do PROPIETARIO DA WEB, nese caso procederase á súa publicación e aviso coa máxima antelación posible.

Por iso é recomendable ler atentamente o seu contido en caso de desexar acceder e facer uso da información e dos servizos ofrecidos desde este sitio web.

O usuario, ademais, obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal, e responderá fronte ao PROPIETARIO DA WEB ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

Calquera utilización distinta á autorizada está expresamente prohibida, podendo O PROPIETARIO DA WEB denegar ou retirar o acceso e o seu uso en calquera momento.

2. IDENTIFICACIÓN

O PROPIETARIO DA WEB, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle de que:

 • A súa denominación social é: ÁUREA ENERXIA E TELECOMUNICACIÓNS S.L.
 • O seu CIF é: B94122033
 • O seu domicilio social está en: AV/AV. PONTEVEDRA, 14 - BAIXO - 36820

- PONTE CALDELAS - PONTEVEDRA

 • Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra no tomo 4047, folio 218, folla número PO-58631, inscrición 1ª.

3. COMUNICACIÓNS

Para comunicarse connosco, poñemos á súa disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e PROPIETARIO DA WEB consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de calquera medio dos detallados anteriormente.

4. CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto. Con todo, PROPIETARIO DA WEB pode condicionar a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a PROPIETARIO DA WEB e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos de PROPIETARIO DA WEB e a non empregalos para, entre outros:

 1. Difundir contidos delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apoloxía do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
 1. Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de PROPIETARIO DA WEB ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales PROPIETARIO DA WEB presta os seus servizos.
 1. Tentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.
 2. Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información de PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros.
 3. Suplantar a identidade de calquera outro usuario.
 4. Reproducir, copiar, distribuír, poñer ao dispor de, ou calquera outra forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
 5. Solicitar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a PROPIETARIO DA WEB, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

En definitiva, os usuarios que accedan a este sitio web poden visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen a servidores conectados a redes, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación.

Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web son propiedade de PROPIETARIO DA

WEB, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao usuario dereito algún sobre os mesmos.

A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación quedan prohibidos.

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre PROPIETARIO DA WEB e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de PROPIETARIO DA WEB dos seus contidos ou servizos.

PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do uso que cada usuario déalles aos servizos postos a disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos.

4.1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E DE RESPONSABILIDADE NO ACCESO E A UTILIZACIÓN

O contido do presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade meramente informativa, sen que se garanta plenamente o acceso a todos os contidos, nin o seu exhaustividad, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico.

PROPIETARIO DA WEB exclúe, ata onde permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de:

 1. A imposibilidade de acceso ao sitio web.
 2. O incumprimento das leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio web. En particular, e a modo ejemplificativo, PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, segredos empresariais, dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como a normativa en materia de competencia desleal e publicidade ilícita.

Así mesmo, PROPIETARIO DA WEB declina calquera responsabilidade respecto a a información que se ache fose desta web e non sexa xestionada directamente polo noso webmaster. A función dos links que aparecen nesta web é exclusivamente a de informar o usuario sobre a existencia doutras fontes susceptibles de ampliar os contidos que ofrece este sitio web. PROPIETARIO DA WEB non garante nin se responsabiliza do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados; nin suxire, convida ou recomenda a visita aos mesmos, polo que tampouco será responsable do resultado obtido. PROPIETARIO DA WEB non se responsabiliza do establecemento de hipervínculos por parte de terceiros.

4.2. PROCEDEMENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO

No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito da utilización de calquera contido e/ou da realización de calquera actividade nas páxinas web incluídas ou accesibles a través do sitio web, deberá enviar unha notificación a PROPIETARIO DA WEB identificándose debidamente e especificando as supostas infraccións.

4.3. PUBLICACIÓNS

A información administrativa facilitada a través do sitio web non substitúe a publicidade legal das leis, normativas, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente aos diarios oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e

contido. A información dispoñible neste sitio web debe entenderse como unha guía sen propósito de validez legal.

5. LEXISLACIÓN APLICABLE

As condicións presentes rexeranse pola lexislación española vixente.

A lingua utilizada será o Castelán.

Acceso clientes